Hytec Enterprise Co., Ltd


9-2 Floor, No. 80
Sec 2. Chang-An E. Road
Taipei, 104, Taiwan
Blues Lee
886/2/2506-7819

Wavelength Opto-Electronics


Wavelength Opto-Electonics
Blk. 2, Bukit Batok, Street 24
#06-09, Skytech Building
Singapore 659480

Offices: Singapore, Beijing, Dalian,
Fuzhou, Nanjing, and Shenzhen
Peng Peng
+65-65643659
+65-65649627